Fotos von Oleg Shuskov

Von diesem Fotografen sind in Ship-DB folgende Schiffe enthalten:

SchiffsnameIndienstFoto?!
ANT 10 OSKI01 HSUP 329 971
BRAVE 12 14 OSKI01130427 KAZT 3010 450
FELIXSTOWE BRIDGE 14 OSKI01150618 HYHU 1566 440
FLAGMAN 15 OSKI01160501 ZC_S CZ1406 010
KING DEEB 15 OSKI01150516 HALI S209 340
LADY NOUR 06 16 OSKI01131114 DGVS 408 560
LIVADI 12 OSKI01140727 HYMM 6083 120
MADLIN H 14 OSKI01150412 XSYT 300 330
MELINDA 14 OSKI01141207 ZHEN 10-193 120
PINE 5 13 16 OSKI01160416 NYSN 200725 320
RN TUASPE 14 OSKI01141207 KRSN 9003 120
SCF SAMOTLOR 10 OSKI01140202 DWOO 5311 010
SKIPPERS Y 14 OSKI01140427 HITM 4771 120
THOR BREEZE 13 OSKI01141014 HLSH HR5316 010
TRABZON 09 13 OSKI01100828 HGEP 389 230

Zurück zur Hauptübersicht der Online-Datenbank